Stowarzyszenie

Misja

Wśród celów, przyświecających Stowarzyszeniu im. Ludwiga van Beethovena są m.in.:

 • organizowanie stałej imprezy cyklicznej tj. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
 • promocja muzyki klasycznej
 • upowszechnianie wiedzy o muzyce klasycznej i jej autorach
 • kształcenie młodzieży uzdolnionej muzycznie
 • ochrona muzycznego dziedzictwa narodowego
 • promowanie muzyki jako narzędzia integracji społeczeństw i narodów Europy oraz Świata
 • prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury
 • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie koncertów, wystaw i innych imprez kulturalnych,
 • Wspieranie środowisk twórczych
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
 • Prowadzenie działalności naukowej i badawczej
 • Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
 • Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej.
 • Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych dla osób indywidualnych.
 • Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
 • Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu.
 • Udzielanie wsparcia, w tym finansowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym jak również osobom fizycznym i prawnym

28. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

Następny